ลงทะเบียนแบบบุคคล

ระบบปิดการลงทะเบียน

*
*
*
หมายเหตุ
  • เมื่อคุณสมัครผ่านระบบ online และแนบเอกสารการโอนเงินผ่านช่องทางที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณนำเอกสารมารับอุปกรณ์การวิ่งตามสถานที่ ที่กำหนดไว้ หากกรณีให้จัดส่ง คณะผู้จัดจะดำเนินส่งให้ก่อนวันงานประมาณ 1 สัปดาห์
  • หากสมัครแล้ว ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนเงิน/คืนบัตรทุกกรณี
  • รูปภาพที่ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์นี้ อาจมีความคลาดเคลื่อนจากของจริงบ้าง ท่านไม่สามารถนำมาเรียกร้องใดๆ ได้ทุกรณี